اخبار > برنامه عمومی دروس معارف نیمسال اول 97-96
 


نسخه چاپي  برنامه عمومی دروس معارف نیمسال اول 97-96                                                                                                 

 برنامه عمومی دروس معارف نیمسال اول 97-96

  

برنامه دروس معارف اسلامي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96  

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

سرويسي به تمامي رشته ها دانشگاه شهركرد

عمومی معارف اسلامي

شماره درس

گروه

 

عنوان  درس

واحد

دانشكده
مدرس

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

جنسيت

كلاس

شماره

ظرفيت

گروه

تاريخ

امتحان

ساعت امتحان

 

نظري

عملي

 

150730001

1

اندیشه اسلامی 1

2

 

علوم

شهراني مظاهر

17-15

 

 

 

 

مختلط

502

40

14/10/96

10-8

 

150730001

2

اندیشه اسلامی 1

2

 

علوم

شهراني مظاهر

 

17-15

 

 

 

مختلط

502

40

14/10/96

10-8

 

150730001

3

اندیشه اسلامی 1

2

 

جهانگردی

نصیری ولی الله

12-10

 

 

 

 

مختلط

501

40

14/10/96

10-8

 

150730001

4

اندیشه اسلامی 1

2

 

دامپزشکی

نصیری ولی الله

 

 

12-10

 

 

مختلط

502

40

14/10/96

10-8

 

150730001

5

اندیشه اسلامی 1

2

 

زبان

نصیری ولی الله

 

15-13

 

 

 

مختلط

502

40

14/10/96

10-8

 

150730001

6

اندیشه اسلامی 1

2

 

منابع طبیعی

نصیری ولی الله

 

 

 

10-8

 

مختلط

503

40

14/10/96

10-8

 

150730001

7

اندیشه اسلامی 1

2

 

فنی

میر احمدی صادق

 

10-8

 

 

 

مختلط

507

40

14/10/96

10-8

 

150730001

8

اندیشه اسلامی 1

2

 

علوم

ميراحمدي صادق

 

 

 

 

10-8

مختلط

501

40

14/10/96

10-8

 

150730001

9

اندیشه اسلامی 1

2

 

فنی

میر احمدی صادق

 

 

 

15-13

 

مختلط

502

40

14/10/96

10-8

 

150730001

10

اندیشه اسلامی 1

2

 

مشاوره

خانم طاهري

 

 

 

15-13

 

خواهران

416

40

14/10/96

10-8

 

150730001

11

اندیشه اسلامی 1

2

 

ادبيات

خانم طاهري

 

 

 

12-10

 

مختلط

503

40

14/10/96

10-8

 

150730001

12

اندیشه اسلامی 1

2

 

حقوق

حسینی سید باقر

15-13

 

 

 

 

مختلط

503

40

14/10/96

10-8

 

150730001

13

اندیشه اسلامی 1

2

 

فني

حسینی سید باقر

17-15

 

 

 

 

مختلط

503

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

14

اندیشه اسلامی 1

2

 

منابع طبیعی

ارشادی محمد

8-10

 

 

 

 

مختلط

502

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

15

اندیشه اسلامی 1

2

 

فنی

ارشادی محمد

12-10

 

 

 

 

مختلط

504

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

16

اندیشه اسلامی 1

2

 

علوم

خانم بیادار

 

 

 

 

15-13

خواهران

503

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

17

اندیشه اسلامی 1

2

 

 

غیبی ولی

15-13

 

 

 

 

مرد

502

  40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

18

اندیشه اسلامی 1

2

 

فنی

غیبی ولی

 

 

12-10

 

 

مختلط

503

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

19

اندیشه اسلامی 1

2

 

فنی

نادری حمید

 

 

 

10-8

 

مختلط

502

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

20

اندیشه اسلامی 1

2

 

فنی

بسیج احمد رضا

 

 

17-15

 

 

مختلط

502

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

21

اندیشه اسلامی 1

2

 

فنی

خانم امینی

 

 

 

12-10

 

خواهران

502

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

22

اندیشه اسلامی 1

2

 

باستان شناسي

نظری محمد علی

 

 

 

 

15-13

مختلط

501

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

23

اندیشه اسلامی 1

2

 

 

میر احمدی سید عبداله

15-13

 

 

 

 

خواهران

504

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

24

اندیشه اسلامی 1

2

 

فنی

میراحمدی سید عبداله

17-15

 

 

 

 

خواهران

501

40

14/10/96

10-8

 

 

150730001

25

اندیشه اسلامی 1

2

 

 

خانم امینی

 

 

 

15-13

 

خواهران

503

40

14/10/96

10-8

 

                                                     

 

عمومی معارف اسلامي

شماره درس

گروه

 

عنوان  درس

واحد

مدرس

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

جنسیت

كلاس

شماره

ظرفيت

گروه

تاريخ

امتحان

ساعت امتحان

 

نظري

عملي

 

150730004

1

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

فنی

بال افکن سید اسدالله

 

 

10-8

 

 

مختلط

503

40

21/10/96

12-10

 

150730004

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

بال افکن سید اسدالله

 

 

12-10

 

 

برادران

504

40

21/10/96

12-10

 

150730004

3

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

بال افکن سید اسدالله

 

 

15-13

 

 

خواهران

504

40

21/10/96

12-10

 

150730004

4

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

بال افکن سید اسدالله

 

 

17-15

 

 

خواهران

504

40

21/10/96

12-10

 

150730004

5

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

برزگر

سجاد

12-10

 

 

 

 

برادران

502

40

21/10/96

12-10

 

150730004

6

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

نوروزی مجتبی

 

 

 

10-8

 

خواهران

501

40

21/10/96

12-10

 

150730004

7

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

مختاری باقر

17-15

 

 

 

 

برادران

508

40

21/10/96

12-10

 

150730004

8

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

صالحی

نایب

 

 

10-8

 

 

برادران

505

40

21/10/96

12-10

 

150730004

9

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

فنی

اصغریان

محمد

 

 

 

10-8

 

مختلط

504

45

21/10/96

12-10

 

150730004

10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

فنی

جلالی

سید مجتبی

10-8

 

 

 

 

مختلط

506

45

21/10/96

12-10

 

150730004

11

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

فنی

جلالی

سید مجتبی

12-10

 

 

 

 

مختلط

507

45

21/10/96

12-10

 

150730004

12

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

فنی

برزگر

سجاد

 

15-13

 

 

 

مختلط

504

45

21/10/96

12-10

 

150730004

13

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

برزگر

سجاد

 

10-8

 

 

 

خواهران

504

40

21/10/96

12-10

 

150730004

14

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

برزگر

سجاد

 

12-10

 

 

 

برادران

501

40

21/10/96

12-10

 

150730004

15

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

خانم محبی

 

12-10

 

 

 

خواهران

505

40

21/10/96

12-10

 

 

عمومی معارف اسلامي

 

شماره درس

گروه

 

عنوان  درس

واحد

مدرس

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

جنسیت

كلاس

شماره

ظرفيت

گروه

تاريخ

امتحان

ساعت امتحان

نظري

عملي

150730005

1

تفسیر موضوعی

2

 

خسروي محمود

 

 

 

12-10

 

برادران

505

40

21/10/96

10-8

150730005

2

تفسیر موضوعی

2

 

میراحمدی

صادق

 

 

 

 

17-15

برادران

501

40

21/10/96

10-8

150730005

3

تفسیر موضوعی

2

 

خانم کاظمی

 

17-15

 

 

 

خواهران

501

40

21/10/96

10-8

150730005

4

تفسیر موضوعی

2

 

ضیایی بهزاد

 

 

 

 

10-8

برادران

503

40

21/10/96

10-8

150730005

5

تفسیر موضوعی

2

 

ضیایی بهزاد

 

 

 

 

12-10

خواهران

503

40

21/10/96

10-8

150730005

6

تفسیر موضوعی

2

 

خسروی محمدعلی

 

 

 

15-13

 

برادران

504

40

21/10/96

10-8

150730005

7

تفسیر موضوعی

2

 

خسروی محمدعلی

 

 

 

17-15

 

خواهران

504

40

21/10/96

10-8

150730005

8

تفسیر موضوعی

2

 

میر احمدی

صادق

 

17-15

 

 

 

برادران

503

40

21/10/96

10-8

150730005

9

تفسیر موضوعی

2

 

حسين پور محمد تقي

 

 

 

 

17-15

خواهران

503

40

21/10/96

10-8

150730005

10

تفسیر موضوعی

2

 

خانم بابا احمدی

 

 

 

 

10-8

خواهران

506

40

21/10/96

10-8

150730005

11

تفسیر موضوعی

2

 

خانم مهربان

 

 

 

17-15

 

خواهران

507

40

21/10/96

10-8

150730005

12

تفسیر موضوعی

2

 

محمد علیزاده حکمت الله

 

 

 

17-15

 

خواهران

502

40

21/10/96

10-8

 

عمومی معارف اسلامي

 

شماره درس

گروه

 

عنوان  درس

واحد

مدرس

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

جنسیت

كلاس

شماره

ظرفيت

گروه

تاريخ

امتحان

ساعت امتحان

نظري

عملي

150730003

1

انقلاب اسلامی

2

 

نوروزی مجتبی

 

 

12-10

 

 

خواهران

501

35

28/10/96

12-10

150730003

2

انقلاب اسلامی

2

 

فتاحيان محمدحسين

 

10-8

 

 

 

برادران

506

35

28/10/96

12-10

150730003

3

انقلاب اسلامی

2

 

فتاحيان محمدحسين

 

 

 

10-8

 

خواهران

507

35

28/10/96

12-10

150730003

4

انقلاب اسلامی

2

 

فتاحيان محمدحسين

15-13

 

 

 

 

برادران

506

35

28/10/96

12-10

150730003

5

انقلاب اسلامی

2

 

فتاحيان محمدحسين

 

15-13

 

 

 

خواهران

506

35

28/10/96

12-10

150730003

6

انقلاب اسلامی

2

 

نوروزی مجتبی

 

 

15-13

 

 

برادران

501

35

28/10/96

12-10

150730003

7

انقلاب اسلامی

2

 

نوروزی مجتبی

 

15-13

 

 

 

خواهران

501

35

28/10/96

12-10

150730003

8

انقلاب اسلامی

2

 

نوروزی مجتبی

 

17-15

 

 

 

برادران

507

35

28/10/96

12-10

150730003

9

انقلاب اسلامی

2

 

نوروزی مجتبی

 

 

10-8

 

 

برادران

501

35

28/10/96

12-10

150730003

10

انقلاب اسلامی

2

 

نوروزی مجتبی

 

 

 

15-13

 

خواهران

501

35

28/10/96

12-10

150730003

11

انقلاب اسلامی

2

 

فتاحی قاسم

15-13

 

 

 

 

برادران

501

35

28/10/96

12-10

150730003

12

انقلاب اسلامی

2

 

فتاحی قاسم

17-15

 

 

 

 

خواهران

507

35

28/10/96

12-10

150730003

13

انقلاب اسلامی

2

 

فتاحيان محمدحسين

 

 

 

15-13

 

خواهران

507

35

28/10/96

12-10

150730003

15

انقلاب اسلامی

2

 

فتاحی

قاسم

 

15-13

 

 

 

مختلط

507

35

28/10/96

12-10


                عمومی معارف اسلامي

 

شماره درس

گروه

 

عنوان  درس

واحد

مدرس

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

جنسیت

كلاس

شماره

ظرفيت

گروه

تاريخ

امتحان

ساعت امتحان

نظري

عملي

150730006

1

آئین زندگی

2

 

غيبي ولی

 

 

 

12-10

 

برادران

507

40

14/10/96

15-13

150730006

2

آئین زندگی

2

 

غيبي ولی

 

10-8

 

 

 

خواهران

502

40

14/10/96

15-13

150730006

3

آئین زندگی

2

 

خانم موحدی

 

 

 

17-15

 

خواهران

501

40

14/10/96

15-13

150730006

4

آئین زندگی

2

 

نصیری

ولی الله

 

 

 

12-10

 

برادران

508

40

14/10/96

15-13

150730006

5

آئین زندگی

2

 

صادقي افراسياب

 

17-15

 

 

 

برادران

506

40

14/10/96

15-13

150730006

6

آئین زندگی

2

 

فهيم عليرضا

17-15

 

 

 

 

برادران

505

40

14/10/96

15-13

150730006

7

آئین زندگی

2

 

نادري حميد

15-13

 

 

 

 

برادران

505

40

14/10/96

15-13

150730006

8

آئین زندگی

2

 

نصیری ولی الله

 

 

 

15-13

 

برادران

506

40

14/10/96

15-13

150730006

9

آئین زندگی

 

2

 

شريعتي محمد

10-8

 

 

 

 

خواهران

501

40

14/10/96

15-13

150730006

10

آئین زندگی

 

2

 

خانم طاهری

 

17-15

 

 

 

خواهران

505

40

14/10/96

15-13

150730006

11

آئین زندگی

 

2

 

علیمحمدی

عبدالله

 

 

17-15

 

 

خواهران

501

40

14/10/96

15-13

150730006

12

آئین زندگی

 

2

 

خلیلیان احمدرضا

 

 

 

17-15

 

خواهران

505

40

14/10/96

15-13

 

عمومی معارف اسلامي

 

شماره درس

گروه

 

عنوان  درس

واحد

مدرس

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

جنسیت

كلاس

شماره

ظرفيت

گروه

تاريخ

امتحان

ساعت امتحان

نظري

عملي

150730007

1

دانش خانواده وجمعيت

2

 

میر احمدی صادق

 

 

 

12-10

 

خواهران

401

40

14/10/96

17-15

150730007

2

دانش خانواده وجمعيت

2

 

فهيم عليرضا

 

10-8

 

 

 

خواهران

501

40

14/10/96

17-15

150730007

3

دانش خانواده وجمعيت

2

 

غيبي ولی

 

 

10-8

 

 

خواهران

506

40

14/10/96

17-15

150730007

4

دانش خانواده وجمعيت

2

 

غيبي ولی

 

 

15-13

 

 

برادران

504

40

14/10/96

17-15

150730007

5

دانش خانواده وجمعيت

2

 

غيبي

ولي

 

 

 

10-8

 

خواهران

506

40

14/10/96

17-15

150730007

6

دانش خانواده وجمعيت

2

 

نادري حميد

 

10-8

 

 

 

خواهران

505

40

14/10/96

17-15

150730007

7

دانش خانواده وجمعيت

2

 

نادری حمید

 

17-15

 

 

 

برادران

504

40

14/10/96

17-15

150730007

8

دانش خانواده وجمعيت

2

 

نادری حمید

 

 

 

12-10

 

خواهران

506

40

14/10/96

17-15

150730007

9

دانش خانواده وجمعيت

2

 

علیمحمدی

عبدالله

 

 

15-13

 

 

برادران

506

40

14/10/96

17-15

150730007

10

دانش خانواده وجمعيت

2

 

خانم بيادار

 

 

 

 

17-15

خواهران

504

40

14/10/96

17-15

150730007

11

دانش خانواده وجمعيت

2

 

حسینی سید مرتضی

 

 

 

10-8

 

برادران

505

40

14/10/96

17-15

150730007

12

دانش خانواده وجمعيت

2

 

حسینی سید مرتضی

 

 

 

12-10

 

برادران

401

40

14/10/96

17-15

150730007

13

دانش خانواده وجمعيت

2

 

خواجه گير علیرضا

15-13

 

 

 

 

خواهران

507

40

14/10/96

17-15

 

 

 

 

                                                                                                   

  

 

                                                                                                                                                      1396/06/27    ١٣:٥٨  

 

 

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج