معرفی
 

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد

دکتر سعید صفی شلمزاری 

متولد 1360 

تحصيلات : دکترای فقه و اصول  

عضو هياْت علمي گروه حقوق دانشگاه شهركرد

 

سوابق اجرايي 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور شهرکرد


معاون نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه شهرکرد

از سال 1391 الی 1394


معاون نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

از سال 1390 الی 1391